[][src]Type Definition meli::jobs::AsyncTask

type AsyncTask = Task<()>;